حراج!

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

۸,۰۰۰ تومان

کاربران گرامی محتوای این فایل شامل کاملتریـن و بهتریـن پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران می باشد که در قالب فایل word و در حجم 134 صفحه با توضیحات دقیق و کامل تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

با 50% تخفیف ویزه

16,000 تومان

8,000 تومان

بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

کاربران گرامی محتوای این فایل شامل کاملتریـن و بهتریـن پایان نامه بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران می باشد که در قالب فایل word و در حجم 134 صفحه با توضیحات دقیق و کامل توسط تیم وب سایت راهنمای دانشجو تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

مشخصات محصول :

عنوان: جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

تعداد صفحه: 134

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

منابع: ✔

چکیده :

از آن‍ج‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ری‍ان‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ی‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ی‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ی‍ک‍دی‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ورد ادع‍ای‌ خ‍ود ب‍رآی‍ن‍د ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍رای‌ ع‍دال‍ت‌ از دی‍رب‍از ص‍لاح‍ی‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ی‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از ای‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دی‍گ‍ری‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ی‍ل‌ ی‍ا ادل‍ه‌ای‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ی‌ش‍ود.

مقدمه :

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی که امر مورد اختلاف را دیده یا شنیده یا شخصاً از آن آگاه شده‌اند یعنی شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید، اگر وسیله آگاهی گواه قوه بینایی او باشد گواه را شاهد عینی و گواهی او را «مشاهده» نامند و اگر وسیله آگاهی قوه سامعه باشد گواه را شاهد سمعی و گواهی او را «اسماع» خوانند. در تمامی ادوار و هم‌چنین در همه سیستم‌های حقوقی شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی همواره مورد استفاده طرفین دعوی اثبات ادعاهای آنان بوده است لیکن حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است…

م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍دی‍ن‌ ق‍رار اس‍ت ‌:

1- اق‍رار

2- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ی

3- ش‍ه‍ادت‌

4- ام‍ارات‌

5- ق‍س‍م‌ ش‍ه‍ادت‌

ب‍ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از ق‍دی‍م‍ی‌ت‍ری‍ن‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ وس‍ای‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ی‍ق‍ی‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‌ ادای‌ ش‍ه‍ادت‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ گ‍واه‍ی‌ دادن‌ اس‍ت‌… (ادامه متن در فایل اصلی)

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

فهرست مطالب :

چکیده

کلیات

مقدمه

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

فصل 1: تعاریف و کلیات
 • مفهوم شهادت
 • بررسی واژه شهادت و تعریف آن در فقه و حقوق
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

تعریف لغوی شهادت

تعریف اصطلاحی شهادت

تعریف شهادت از منظر فقه

شهادت درتعریف قانون

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

مبانی فقهی شهادت

مبانی شهادت در حقوق موضوعه

شهادت یا بینه

کاربردهای بینه

تقدم بینه بر اصول عملیه

شروط قبول بینه

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

انواع بینه

تعارض دو بینه

فصل 2: وجوه و شرایط شهادت
 • شهادت در ایات قران
 • وجوه شهادت
 • شرایط شاهد
 • شهادت غیرقابل قبول
 • احضار شهود
 • جرح و تعدیل شهود
 • چگونگی ادائ شهادت درقانون مدنی ایران
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

نصاب در شهادت

قدرت اثباتی شهادت

توان اثباتی گواهی

گواهی برخلاف مفاد یا مندرجات سند رسمی

دعاوی درخور اثبات با گواهی

توان اثباتی گواهی و مقررات ویژه

توان اثباتی گواهی در سایر دعاوی

دعاوی درخور اثبات با گواهی به عنوان « دلیل

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

شرعی

دعاوی در خور اثبات با گواهی دو مرد

دعاوی درخور اثبات با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن

دعاوی در خور اثبات با گواهی چهار زن – دو مرد – یا یک مرد و دو

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

زن

دعاوی درخور اثبات با گواهی که دارای شرایط مقرر نباشد یا «عادی»

اثار بعد از شهادت

شهادت حق است یا تکلیف

رجوع از شهادت

شرایط تحقق جرم شهادت کذب

اثارشهادت کذب شهادت

شهادت بر شهادت

فصل 3: شهادت زنان
 1. وضع شهادت زن در قران
 2. دیدگاه مفسران درموردشهادت زنان در قرآن
جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

شهادت زن در روایات

بررسی ارزش شهادت زن

گواهی زنان

شهادت زن درنظریه رایج فقها

مبانی فقهی حقوقی اعتبارشهادت زنان دراثبات دعاوی

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران

نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی

شهادت بر شهادت زنان

فلسفه عدم پذیرش شهادت زن در حق الله

دلیل عدم پذیرش شهادت زن در طلاق

جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه

حق ا لناس و پذیرش شهادت زن

آنچه که توسط شهادت دو زن و قسم مدعی ثابت می شود

آنچه که توسط شهادت مردان و زنان به صورت منفرد و منضم ثابت می‌شود

ادله حجیت شهادت مردان در اموری که شهادت زنان منفردا قبول است

ارزش شهادت زنان در اموری که منفرادا شهادت می دهند

نتیجه گیری

منابع

کلیات

 

✅ نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

توضیحات تکمیلی

تعداد صفحات

فرمت فایل

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید