حراج!

گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

۱۵,۰۰۰ تومان

کاربران گرامی محتوای فایل کاملتریـن و بهتریـن گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 4 تهران می باشد که با کیفیت عالی تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

با 50% تخفیف ویژه

30000 تومان

15000 تومان

گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

کاربران گرامی محتوای فایل کاملتریـن و بهتریـن گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 4 تهران می باشد که با کیفیت عالی تهیه و تنظیم شده است. جهت خرید و دانلود این فایل به روی گزینه افـزودن به سبـد خریـد کلیک نمایید.

توضیحات تکمیلی:

طرح تفصیلی منطقه چهار تهران توسط شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه تهیه شده است. 10 جلد مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه چهار تهران که در سال 1382 تهیه شده را به همراه الگوی توسعه منطقه 4 و گزارش طرح تفصیلی منطقه 4 و چکیده نتایج طرح تفصیلی منطقه چهار تهران در این محصول ارائه شده است.

دانلود گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 4 تهران

فهرست مطالب:

جلد 1: مطالعات کاربری زمین
 • کلیات نحوه استفاده از زمین
 • کمبود سطوح خدماتی در سطح منطقه
 • فعالیت ها و راسته های تجاری در منطقه 4
 • پهنه بندی عملکردی منطقه
جلد 2: مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری
 • روند شکل گیری گسترش و تحولات کالبدی منطقه 4
 • بررسی، تشخیص و تعیین عناصر مهم و چگونگی تأثیر آنها بر روند تحولات کالبدی منطقه
 • علل اصلی شکل گیری و تحولات کالبدی منطقه
 • استخوان بندی و سازمان فضایی منطقه
 • تقسیمات کالبدی و سلسله مراتب منطقه 4
 • تحلیل وضعیت کلی استخوان بندی و سازمان فضایی منطقه
 • بررسی فضاهای جمعی منطقه
 • تعیین موقعیت فضاهای جمعی عمده و شاخص منطقه و گروه بندی آنها در مقیاس شهر، منطقه و یا محله
 • تعیین هویت غالب هریک از فضاهای جمعی برحسب عملکرد آنها و گروه های اجتماعی اصلی استفاده کننده
 • شناخت عناصر و فضاهایی که نقش مؤثری در ایجاد خاطره جمعی در ذهن استفاده کننده دارند.
 • شناخت ویژگی های فضایی و کالبدی فضاهای جمعی
 • تبیین موانع عمده برنامه ای و کالبدی موجود در راه موفقیت عملکرد فضا
 • تعیین موقعیت ها و نقاطی که امکان شکل گیری و ایجاد فضای جمعی
 • سیمای طبیعی
 • ویژگی های بصری بافت شهری
 • سیمای بصری منطقه
 • ویژگی های بصری و منظر خیابان های اصلی و منتخب منطقه
 • چشم اندازهای شاخص منطقه
 • سیمای تاریخی منطقه
 • سیمای شبانه منطقه
جلد 3: مطالعات ترافیک
 • نظام عمومی شبکه معابر شامل شریانی ها، خیابانهای اصلی و فرعی
 • بررسی نقش منطقه ای – فرامنطقه ای هریک از اجزاء شبکه
 • شناسایی گره گاه های اصلی شبکه معابر (بررسی مسائل گره گاهی و میادین)
 • بررسی رابطه شبکه ها با نظام فضایی (تقسیمات فضایی)
 • بررسی مسائل نظام عمومی حمل و نقل و موقعیت ایستگاه ها (سیستم های حمل و نقل همگانی)
 • فهرست منابع
جلد 4: مطالعات محیط زیست
 • شناخت معضلات زیست محیطی
 • طبقه بندی و جانمایی معضلات زیست محیطی
 • تحلیل و پهنه بندی منابع معضلات عمده محیط زیست محیطی منطقه
 • ارائه پیشنهادات
 • فهرست منابع
جلد 5: مطالعات جمعیتی و اقتصادی
 • موقعیت و جایگاه اجتماعی – اقتصادی منطقه 4 در میان مناطق 22 گانه شهرداری و شهر تهران
 • مطالعات جمعیتی منطقه
 • سیمای اجتماعی- اقتصادی منطقه
 • مطالعات مراکز کار و فعالیت
 • تحلیل عوامل مؤثر بر جمعیت پذیری و عملکرد اقتصادی – اجتماعی منطقه 4
 • پیش بینی و راهبردهای اسکان جمعیت و استقرار فعالیت های اقتصادی – اجتماعی در منطقه
 • فهرست منابع
جلد 6: مطالعات مسکن
 • مطالعات وضع موجود مسکن
 • تحلیل عوامل مؤثر بر تحول وضع مسکن و بافت های مسکونی
 • پیش بینی و راهبردهای هدایت گرایش های ساخت و ساز مسکن
جلد 7: مطالعات مالیه شهری
 • مقدمه
 • بررسی در آمد های وصولی منطقه به تفکیک منابع در 5 سال اخیر
 • بررسی طبقه بندی منابع اصلی در آمدی و ارزیابی آنها
 • بررسی درآمد و هزینه شهرداری های مناطق و کل تهران
 • مقایسه سهم منطقه در شهر
 • بررسی امکانات توسعه منابع کنونی یا جدید
 • فهرست منابع
جلد 8: مطالعات مدیریت شهری
 • مقدمه
 • بررسی ویژگیهای سازمانی و تشکیلاتی شهرداری منطقه
 • بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه های 5 ساله شهرداری منطقه
 • برنامه ها و طرحهای توسعه و عمران شهری
 • نهادهای محلی و نظارت مردم
 • فهرست منابع
جلد 9: مطالعات طرح های فرادست
 • پیشگفتار
 • جایگاه منطقه در طرح های فرادست
 • طرح جامع تهران (مصوب 1347)
  تهران و طرح حفظ و ساماندهی تهران (طرح جامع مصوب 1371)
 • درباره طرح مجموعه شهری تهران
 • تهران در طرح کالبدی ملی ایران
 • جایگاه شهرها و کلانشهرها به ویژه تهران در برنامه سوم توسعه
 • برنامه اول شهرداری تهران، تهران 80
 • منشور تهران
 • پیوست 1- نتایج حاصل از مطالعات طرح ساماندهی تهران
 • فهرست منابع
جلد 10: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات بخشی
 • مطالعات کاربری زمین
 • مطالعات سازمان فضایی و سیمای شهری
 • مطالعات حمل و نقل و ترافیک
 • مطالعات محیط زیست
 • مطالعات جمعیتی، اقتصادی – اجتماعی
 • مطالعات مسکن
 • مطالعات مالیه شهری
 • مطالعات مدیریت شهری
 • مطالعات طرح های فرادست
 • مطالعات فعالیت های صنعتی
 • مطالعات زیرساخت های شهری
 • مطالعات مسائل و مشکلات منطقه از منظر مسئولان و مردم

الگوی توسعه منطقه 4 تهران:

فصل 1: نتایج مطالعات و تحلیل ها

ویژگی های منطقه

مسائل و مشکلات

چشم انداز توسعه منطقه 4

راهبردها و اهداف توسعه منطقه 4

فصل 2: مبانی و پیشنهادات

معیارهای پهنه بندی

ضوابط و مقررات پهنه بندی

حدود منطقه و تقسیمات داخلی آن

شبکه معابر پیشنهادی

طرح های موضعی و موضوعی

بافت فرسوده

گزارش طرح تفصیلی منطقه 4 تهران:

بخش 1: محله بندی و تعیین جمعیت محلات

محله بندی

توصیف محلات

پیش بینی جمعیت محلات

بخش 2: پهنه بندی و ضوابط آن

معیارهای پهنه بندی

محاسبه سطوح پهنه بندی

عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه ها

بخش 3: کاربری اراضی

نحوه برآورد مقادیر و تخصیص مکان به کاربری های خدماتی در مقیاس محله و ناحیه

بخش 4: پهنه های مداخله

محدوده های نیازمند مداخله برنامه ریزی شده هماهنگ

عرصه های مستعد توسعه

ساماندهی سیما و منظر شهری

مراکز شهری و منطقه ای

پهنه تفرج و گردشگری

بافت فرسوده

خلاصه گزارش نهایی طرح تفصیلی منطقه 4 تهران:

مقدمه

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه

شبکه معابر منطقه

پهنه بندی استفاده از ارضی منطقه

کاربری ها و شیوه استفاده از اراضی

خدمات

طرح های موضعی

بافت های فرسوده

 

✔ نکات مهم : پس از پرداخت وجه لینک دانلود به شما نمایش داده میشود و برای اطمینان بیشتر یک لینک دیگر به ایمیل شما ارسال میگردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گزارش و مطالعات کامل طرح تفصیلی منطقه 4 تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات فروشنده

شما شاید این را هم دوست داشته باشید

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان افزودن به سبد خرید